Konkurs plastyczny „ZOSTAŃ ILUSTRATOREM”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO on-line

„ZOSTAŃ ILUSTRATOREM”

ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie

 Cele konkursu:

 • wzrost wiedzy uczestników na temat historii lokalnej, dziedzictwa kulturowego
  z wykorzystaniem sieci,
 • rozbudzenie zainteresowania, wywołanie pozytywnych postaw wobec historii i kultury miejsca w czasach izolacji,
 • zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym mieszkańców i ich integracja,
 • wzmacnianie tożsamości i uczestnictwa w kulturze w czasach epidemii,
 • zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych,
 • zwiększenie roli kultury w procesie społeczno-gospodarczym regionu łódzkiego,
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz w życiu społecznym,
 • kształtowanie życia kulturalnego w środowisku lokalnym,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • zainteresowanie historią lokalną,
 • przybliżenie dzieciom piękna oraz bogactwa ziemi ojczystej, piękna kulturowego
   i bogactwa historycznego,
 • zapoznanie się z historią i tradycjami związanymi z Gminą Sulejów,
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej,
 • rozwijanie umiejętności zobrazowania wysłuchanego tekstu,
 • rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości.

Regulamin konkursu:

§1

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie.

§2

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z terenu miasta i gminy Sulejów. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych.

§3

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnicy konkursu mogą zgłosić 1 pracę.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wycinanka, witraż, kolaż itp.) na podstawie wysłuchanej audycji radiowej w ramach projektu „Edukacja, historią zabarwiona”
  na podstawie książki „Sulejów Historyczny” Katarzyny Myszkowskiej.
 • Konkurs dotyczy fragmentów książki, czytanych w dniach 11-17 maja. Słuchaj Radia Strefa FM Piotrków na częstotliwościach 98,2 lub 104,2MHz, o godz. 11:15, 13:15 oraz 17:15 i na podstawie cyklu audycji, wybierz najciekawszy Twoim zdaniem fragment, legendę i stwórz swoją pracę.
 • Format prac A4 lub A3.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

      – Klasy 0-III;

      – Klasy IV-VI;

      – Klasy VII-VIII

 • W każdej kategorii zostanie wyłonionych 3 laureatów ( I, II i III miejsce ).
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie.

§4

 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
  i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w Internecie,
 • Udział w konkursie jest bezpłatny,
 • Werdykt, ustalony w drodze wspólnej dyskusji jurorów, będzie ostateczny i niepodważalny,
 • Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu,
 • Fundatorem nagród jest Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie.
 • Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe zależnie od uznania i możliwości organizatorów.

§5

 • Zdjęcia prac konkursowych należy złożyć do dnia 29.05.2020r. w formieelektronicznej na e-mail mok@sulejow.pl lub w wiadomości na konto Facebook MOK Sulejów.
 • Każdy uczestnik wysyła dwa zdjęcia: jedno samej pracy a drugie razem z autorem pracy.
 • Każda praca powinna zostać opisana:

Imię i Nazwisko dziecka, wiek, klasa, telefon kontaktowy.

 • Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 1 czerwca. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej: mok.sulejow.pl, Gminy Sulejów – sulejow.pl, portalach społecznościowych – profil MOK-u w Sulejowie, Gminy Sulejów.

§6

 • Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozdania nagród.
 • Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku laureatów w celach promocyjnych.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.
   

§7

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 44 616-25-33 lub 513-006-574.

Post Author: mok