Zapraszamy na XXII Konkurs na najładniej wykonaną kolędę

REGULAMIN
 
XXII Konkursu na „Najładniej wykonaną Kolędę”


1.      Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie.
 
2. Cel Konkursu:
– prezentacja twórczości kolędniczej;
– wyszukiwanie i promocja młodych talentów;
– pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania;
– pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia.
 
3. Termin i miejsce Konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 roku w Miejskim Ośrodku Kultury
w Sulejowie, ul. Rynek 1, 97-330 Sulejów. Rozpoczęcie konkursu od godz. 10.00 – kategoria przedszkolaki.
 
4. Warunki uczestnictwa:
Uczestników Konkursu zgłaszają placówki szkolne i wychowawcze z terenu Miasta i Gminy Sulejów. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w danej kategorii.
W Konkursie biorą udział soliści. Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem, podkłady należy dostarczyć do organizatora wraz z kartami zgłoszeń. 
Placówka przesyła na adres organizatora dokładnie wypełnione karty zgłoszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2023 roku.
Uczestnicy przygotowują po jednej dowolnie wybranej kolędzie lub pastorałce.
Do oceny prezentacji konkursowych zostanie powołane jury.
Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
doboru repertuaru;
wykonania;
kultury słowa;
ogólnego wyrazu artystycznego.
Werdykt, ustalony w drodze wspólnej dyskusji jurorów, będzie ostateczny i niepodważalny
Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
 
Koszt przejazdu pokrywa uczestnik lub placówka patronująca. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie, nr tel: 513-006-574.
 
 5. Kategorie wiekowe:
Konkurs obejmuje 3 grupy wiekowe:
kategoria I – przedszkolaki, w tym klasa „0”;
kategoria II – klasy I-IV;
kategoria III – klasy V-VIII;
 
6. Nagrody:
– Jury przyznaje wykonawcom w każdej kategorii nagrody rzeczowe oraz dyplomy;
– Jury zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w ocenie i nagradzaniu w zależności od wyników przeglądu.

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że:
 
1.         Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora:
adres: ul. Rynek 1, 97-330 Sulejów,
telefon: 513-006-574
e-mail: biuromok@sulejow.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: kontakt@wbsystem.pl
2.         Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia i organizacji Konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz promocji działań Administratora.
3.         Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda osoby lub opiekuna prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
2.         Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na stronie internetowej MOK, portalu Facebook, Urzędowi Miejskiemu w Sulejowie a także placówkom szkolnym i wychowawczym z terenu Miasta i Gminy Sulejów.
3.         Dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4.             Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a.         dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b.         ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c.         przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
d.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e.         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
5.             W celu skorzystania z praw o których mowa w pkt 7 ppkt a) – e) należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WOKALNEGO
XXII Konkursu na „Najładniej wykonaną Kolędę”
(prosimy o wypełnienie pismem drukowanym)
 
 
Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………
Wiek uczestnika …………………………………………………………………………….………….…
Kategoria……………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki zgładzającej uczestnika/instruktor………………………………………………………..
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………
Tytuł kolędy/pastorałki………………………………………………………………………………………
 
 
      Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podkład muzyczny należy złożyć/wysłać do dnia 5 stycznia 2023 r.–drogą  mailową na adres: mok@sulejow.pl lub złożyć osobiście w siedzibie MOK, ul. Rynek 1.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz wizerunku uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na „Najładniej wykonaną Kolędę”.
 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki oraz udostępniono mi informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 
 
 
…………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika
 

Post Author: mok