RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że:
 
1.         Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora:
adres: ul. Rynek 1, 97-330 Sulejów,
telefon: 513-006-574, 
e-mail: biuromok@sulejow.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: kontakt@wbsystem.pl
2.         Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia i organizacji pokazu filmowego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz promocji działań Administratora.
3.         Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
4.         Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić udział
w pokazie
5.         Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
6.         Dane osobowe będą usunięte po realizacji celu
7.         Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a.       dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b.      ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c.       przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
d.      wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
e.       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f.       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
W celu skorzystania z praw o których mowa w pkt 7 ppkt a) – e) należy skontaktować się
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
8.         W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.