Konkurs wokalny dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zdjęcie przedstawia plakat konkursu wokalnego pt. ” Śpiewać każdy może…” . Każdy zainteresowany może wziąć udział w konkursie wokalnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Należy wyśpiewać własną interpretację utworu ” Mój Sulejów…chcę zostać tu!”, promującego Miasto i Gminę Sulejów. Nagrodą Główną jest udział w profesjonalnym teledysku, który zostanie nakręcony w sulejowskich plenerach. Dodatkowo, organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego, pod numerem telefonu (44) 6162533, wówczas udostępnimy podkłady muzyczne oraz oryginalny tekst.
Zdjęcie przedstawia regulamin konkursu wokalnego „Śpiewać każdy może…”. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie ogłasza konkurs wokalny online dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, ul. Błonie 10 A, 97-330 Sulejów, tel. (44) 6162533. Celami konkursu są: prezentacja umiejętności wokalnych, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej; propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenki „Mój Sulejów…chcę zostać tu!”; samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ww. utworu oraz sprawdzenie siebie; poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych; wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego; wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz dorosłych i zachęcenie ich do dalszej pracy twórczej; promocja Miasta i Gminy Sulejów. Warunkami uczestnictwa są: w przeglądzie mogą wziąć udział tylko soliści, według następujących kategorii wiekowych: dzieci i młodzież do 18 roku życia za zgoda rodzica/opiekuna prawnego oraz dorośli powyżej 19 roku życia. Każdy uczestnik przygotowuje jedną wersję piosenki pt. „Mój Sulejów…chcę zostać!”, na podstawie oryginalnego tekstu i wybranego podkładu. Organizator zastrzega, iż uczestnik poprzez pobranie podkładu muzycznego, zobowiązuje się do wykorzystania go wyłącznie w celach niniejszego konkursu. Jednocześnie deklaruje, iż nie będzie go udostępniał osobom trzecim. W celu zdobycia podkładu, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie ( telefonicznie lub osobiście ). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie na adres email, poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z plikiem MP3 lub MP4 z własnym występem. Nagranie nie może być wynikiem montażem. Nagranie musi być wykonane wyłącznie w warunkach domowych, a nie np. w profesjonalnym studiu. Zgłoszenie należy wysłać na adres: mok@sulejow.pl do dnia 30 kwietnia 2021 r. Ocenie Jury podlegać będą: emisja głosu; dykcja; interpretacja; aranżacja; ogólny wyraz artystyczny. Nagrody: każdy uczestnik eliminacji otrzyma pamiątkowy dyplom; laureaci obu kategorii w ramach nagrody głównej, będą mieli możliwość wzięcia udziału w profesjonalnym teledysku, który będzie nakręcony w sulejowskich plenerach; organizator przewidział nagrody rzeczowe. Dane osobowe: dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu, zgodnie z postanowieniem regulaminu konkursu będą przechowywane przez organizatora; nazwiska uczestników i zwycięzców zostaną umieszczone na profilu Facebook, stronie internetowej organizatora oraz na stronie Urzędu Miejskiego; organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez uczestnika
Karta zgłoszenia do konkursu wokalnego ” Śpiewać każdy może…”( prosimy o wypełnienie pismem drukowanym). Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, następnie telefon kontaktowy uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć/wysłać do dnia 30 kwietnia 2021 roku i zeskanowaną przesłać mailowo na adres mok@sulejow.pl. Każdy uczestnik przygotowuje jedną wersję piosenki pt. „Mój Sulejów…chcę zostać tu!”, na podstawie oryginalnego tekstu i wybranego podkładu. Organizator zastrzega, iż uczestnik poprzez pobranie podkładu muzycznego, zobowiązuje się do wykorzystania go wyłącznie w celach niniejszego konkursu. Jednocześnie deklaruje, iż nie będzie go udostępniał osobom trzecim. Należy złożyć podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego wraz z datą. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Wokalnego zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2022 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia. Należy złożyć podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego wraz z aktualną datą. Następnie należy wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka oraz wykorzystanie go poprzez umieszczanie zdjęć/ filmu/ nagrania na stronie internetowej oraz profilu facebook MOK w Sulejowie oraz Urzędu Miejskiego w Sulejowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celach promocji przedsięwzięcia. Należy złożyć podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego wraz z datą.

Post Author: mok