Finał sulejowskiego konkursu w plenerze

Wreszcie jest okazja aby spotkać się w plenerze. Już 1 czerwca w ramach pikniku, z okazji Dnia Dziecka w Sulejowie, odbędzie się finał konkursu recytatorsko-aktorskiego poświęconego twórczości Juliana Tuwima.Do końca maja br. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie ,w specjalnie przygotowanych prezentacjach, przedstawi 12 słynnych wierszy Juliana Tuwima, w interpretacjach młodych aktorów z grupy teatralnej aMOKtorzy. Chcemy w ten sposób zachęcić do udziału w konkursie recytatorsko-aktorskim, poświęconym twórczości tego wyjątkowego poety. Będzie to też forma testu dla osób, które chcą dołączyć do naszej grupy już jesienią, w nowym miejscu, czyli w nowoczesnej, multimedialnej auli sulejowskiego MOK-u przy ulicy Rynek 1. Chcę również podkreślić, że zrealizowaliśmy te materiały własnymi środkami nie wydając nawet jednej złotówki – powiedział nam dyrektor MOK Darek Wojtysiak.W ostatnich miesiącach, w obliczu mocno zmieniającej się rzeczywistości, pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie zdobyli doświadczenie w nauczaniu online, a grupa teatralna aMOKtorzy i ich instruktor – Anetta Bartłomiejczyk, bardzo dobrze przygotowali się do tego wyzwania. Wykorzystując metody, służące aktywizacji dzieci podczas zajęć on-line, instruktor zadbał zarówno o sferę mentalną, aktywność fizyczno-artykulacyjną oraz integrację uczestników zajęć. Obecnie młodzi aktorzy regularnie spotykają się w każdy piątek, w ramach zajęć wirtualnych, dużo ćwicząc i dalej poznając się na wzajem. Jest to rodzaj twórczej zabawy, podczas której kursanci pracują nad najważniejszymi dla młodego aktora cechami. Chcąc podtrzymać zapał i zachować progres, bo początki tworzenia grupy były bardzo udane, pracownicy MOK postanowili dołożyć wszelkich starań, aby aMOKtorzy mogli dalej się rozwijać. Oto prezentacja audio-wizualna w interpretacji Aleksandry Balińskiej.

Jako zapowiedź konkursu prezentujemy wiersze Juliana Tuwima „Nauka” w interpretacji Aleksandry Balińskiej oraz „Dwa wiatry” w interpretacji Aleksandra Czarneckiego.


KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
 
Plenerowy, gminny konkurs recytatorsko – aktorski
„Julian Tuwim dla dzieci małych i dużych”
               (prosimy o wypełnienie pismem drukowanym)
 
 
Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
 
………………………………………………………………………………….………………………………..
 
………………………………………………………………………………….……………………………..…
Nazwa placówki zgładzającej uczestnika
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………………….……………………………………..……….
 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć/wysłać do dnia 28  maja 2021 r. – drogą  mailową na adres: mok@sulejow.pl lub złożyć osobiście w siedzibie MOK, ul. Błonie 10 A.
 
 
 
…………………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Julian Tuwim dla dzieci małych i dużych”  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.…………………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
 
 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka oraz wykorzystanie go poprzez umieszczanie zdjęć/filmu/nagrania na stronie internetowej oraz profilu facebook MOK w Sulejowie oraz UM w Sulejowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach promocji przedsięwzięcia.…………………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

REGULAMIN

Plenerowy, gminny konkurs recytatorsko – aktorski
 „Julian Tuwim dla dzieci małych i dużych”1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz Urząd Miejski w Sulejowie.
2. TEMAT:
„Wierze Juliana Tuwima”
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– konkurs przeznaczony  jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu  miasta  i gminy  Sulejów. Rozgrywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
I. uczniowie klas 0 –III,
II. uczniowie klas IV –VIII
– każdą  szkołę  może  reprezentować  maksymalnie  trzech uczestników  w  każdej  kategorii wiekowej. W  wyjątkowych  sytuacjach  Organizatorzy  dopuszczają  możliwość  indywidualnego  zgłoszenia uczestnika konkursu  przez rodziców,
– warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do MOK (osobiście lub drogą mailową: mok@sulejow.pl), do dnia 28 maja 2021 roku poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej,
– do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie,
– uczestnicy indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz dla dzieci Juliana Tuwima,
– czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut,
– prezentacje  recytatorskie  mogą  być  wzbogacone  o  środki  teatralne  (ruch,  gest,  rekwizyty, podkład muzyczny itp.),
– każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do celów związanych z konkursem przez Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie,
– oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
4. CELE KONKURSU:
– popularyzacja twórczości Juliana Tuwima oraz zainteresowanie dzieci poezją,
– kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich,
– promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci,
– wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań,
– dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z utworów literackich.
5. CZAS TRWANIA I PRZEBIEG KONKURSU
– konkurs odbędzie się 1 czerwca 2021 r. podczas Pikniku zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka na Placu Zabaw przy ul. Szkolnej w Sulejowie, o godz. 10.00,
– konkurs ma charakter jednoetapowy,


– podsumowanie, ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r., po zakończeniu konkursu.
6. KRYTERIA OCENY
– dobór utworu,
– znajomość tekstu,
-interpretacja utworu ( tempo, intonacja),
– kultura i wyrazistość słowa,
– ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu).
7. NAGRODY
– organizator przewidziane są 3 nagrody główne(I, II, III miejsce)w każdej kategorii oraz wyróżnienia,
– wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie,
– fundatorem nagród jest Burmistrz Sulejowa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie,
8. POZOSTAŁE USTALENIA
– decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
– niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu,
– udział w konkursie jest bezpłatny.
– informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 44 616-25-33


NA WYPADEK ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY MIEJSCA PRZEPROWADZENIA KONKURSU – siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie, ul. Błonie 10A.
 
W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli zorganizować konkursu według powyższych ustaleń, organizatorzy dopuszczają możliwość przeprowadzenia go w formie online.
 

Post Author: mok