Zapraszamy na XXI KONKURS NA NAJŁADNIEJ WYKONANĄ KOLĘDĘ

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie zaprasza dzieci z placówek oświatowych i wychowawczych Gminy Sulejów na XXI konkurs na najładniej wykonaną kolędę 21. 12. 2021 r., godz. 10.00 w sali MOK. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.mok.sulejow.pl lub pod nr telefonu (44)6162533
REGULAMIN
 XXI Konkursu na „Najładniej wykonaną Kolędę”
1.      Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie.
 2. Cel Konkursu:
– prezentacja twórczości kolędniczej;
– wyszukiwanie i promocja młodych talentów;
– pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania;
– pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia.
 3. Termin i miejsce Konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie, ul. Błonie 10A, 97-330 Sulejów.
 4. Warunki uczestnictwa:
Uczestników Konkursu zgłaszają placówki szkolne i wychowawcze z terenu Miasta i Gminy Sulejów. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w danej kategorii. W Konkursie biorą udział soliści. Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem, podkłady należy dostarczyć do organizatora wraz z kartami zgłoszeń. Placówka przesyła na adres organizatora dokładnie wypełnione karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2021 roku. Uczestnicy przygotowują po jednej dowolnie wybranej kolędzie lub pastorałce. Do oceny prezentacji konkursowych zostanie powołane jury. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: doboru repertuaru; wykonania; kultury słowa; ogólnego wyrazu artystycznego. Werdykt, ustalony w drodze wspólnej dyskusji jurorów, będzie ostateczny i niepodważalny. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
 Koszt przejazdu pokrywa uczestnik lub placówka patronująca. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie, nr tel./fax. /0-44/ 616-25-33 lub  0-513-006-574.
 
 5. Kategorie wiekowe:
Konkurs obejmuje cztery grupy wiekowe:
kategoria I – przedszkolaki, w tym klasa „0”;
kategoria II – klasy I-IV;
kategoria III – klasy V-VIII;
 
6. Nagrody:
– Jury przyznaje wykonawcom w każdej kategorii nagrody rzeczowe oraz dyplomy;
– Jury zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w ocenie i nagradzaniu w zależności od wyników przeglądu.
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WOKALNEGO
XXI Konkursu na „Najładniej wykonaną Kolędę”
(prosimy o wypełnienie pismem drukowanym)
 
 
Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………….…
Wiek uczestnika ………………………………………………………………………………….………….…
Kategoria…………………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki zgładzającej uczestnika/instruktor……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………….
Tytuł kolędy/pastorałki……………………………………………………………………………………………
 
 
      Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podkład muzyczny należy złożyć/wysłać do dnia 16 grudnia 2021 r.–drogą  mailową na adres: mok@sulejow.pl lub złożyć osobiście w siedzibie MOK, ul. Błonie 10 A.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Bajkowe Piosenki”  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika
 oraz wykorzystanie go poprzez umieszczanie zdjęć/filmu/nagrania na stronie internetowej oraz profilu facebook MOK w Sulejowie oraz UM w Sulejowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach promocji przedsięwzięcia.


…………………………………………………………
                                                                                          Podpis osoby zgłaszającej

Post Author: mok