Gminny konkurs plastyczny dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie zapraszają na Gminny konkurs plastyczny dla dzieci „MÓJ SULEJÓW” z okazji obchodów 83.Rocznicy Bombardowania Sulejowa. Temat pracy dowolny, technika dowolna, praca płaska, format A4 lub A3. Prace należy złożyć do 29.08.2022 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie. Do zdobycia atrakcyjne nagrody. Szczegóły pod numerem telefonu 44 6162173
Karata zgłoszeniowa Konkurs Plastyczny „Mój Sulejów”, Imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa…., numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego….Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. Podpis i data rodzica/opiekuna prawnego

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „MÓJ SULEJÓW” ORGANIZATORZY: Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie i Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie. Cele konkursu: poszerzenie wiedzy uczestników na temat lokalnej historii oraz dziedzictwa kulturowego; rozbudzenie zainteresowania oraz wywołanie pozytywnych postaw wobec historii i kultury miejsca; zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym mieszkańców; kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej ze środowiskiem lokalnym; rozbudzanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności; rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej; kształtowanie wrażliwości artystycznej; kształtowanie poczucia własnej tożsamości; promowanie młodych talentów. Regulamin konkursu: Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie i Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Sulejowie. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Sulejów. Warunki uczestnictwa: uczestnicy konkursu mogą zgłosić 1 pracę; praca konkursowa ma być pracą plastyczną, wykonaną w dowolnej technice na kartce w formacie A4 lub A3 w układzie pionowym lub poziomym (rysunek, malarstwo,wycinanka, witraż,kolaż, itp.). Praca konkursowa musi przylegać do kartki i nie może mieć charakteru przestrzennego. Temat pracy dowolny. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: klasy 0-III; klasy IV-VIII; Szkoły ponadpodstawowe (do 18 lat). W każdej kategorii zostanie wyłonionych 3 laureatów (I, II, III miejsce). Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na dokumentację fotograficzną i późniejsze jej wykorzystanie w celach promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Sulejowie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie oraz Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Udział w konkursie jest bezpłatny. Werdykt, ustalony w drodze wspólnej dyskusji jurorów, będzie ostateczny i niepodważalny; ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu; fundatorem nagród jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie; dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe zależnie od uznania i możliwości organizatorów. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 29.08.2022 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie ul. Rynek 1; do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową; osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Martyna Nowak. tel. 446162173, e-mail: biblioteka.sulejow@gmail.com; każda praca powinna zostać opisana:imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, telefon kontaktowy; Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r.; Rozdanie nagród i wystawę prac konkursowych zaplanowano na 4 września podczas Uroczystych Obchodów 83. Rocznicy Bombardowania Sulejowa na Placu Straży o godz. 17.00. Wypełniają obowiązek prawny uregulowany zapisami art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Udząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: adres: ul. Rynek 1, 97-330 Sulejów, tel. 44 6162173, e-mail: bibliteka.sulejow@gmail.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:kontakt@wbsystem.pl, dane osobowe przetwarzaną są w celu przeprowadzenia i organizacji konkursu plastycznego „Mój Sulejów” oraz promocji działań Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w oparciu m.in. o ustawę z dnia 25

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w zakresie: umożliwienia uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału; umożliwienie przeprowadzenia konkursu; archiwizację dokumentów. Art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji działań Administratora oraz współorganizatorów wyrażona poprzez ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione współorganizatorom konkursu oraz podmiotom wspomagającym Administratora w zakresie utrzymania strony internetowej, portali społecznościowych oraz innych mediów internetowych i tradycyjnych. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W celu skorzystania z praw o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozdania nagród. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku laureatów w celach promocyjnych. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

Post Author: mok